ข้อมูลอาจารย์ประจำภาควิชา

อ. ชินภัทร นันทจิวากรชัย

Chinnapat Nantajiwakornchai

อาจารย์

chinnapat.na(at)kmitl.ac.th

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

- PLC, CNC, control technology

- Microprocessor and Embedded Applications

ผลงานทางวิชาการ