คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.เกรียงไกร สุขสุด

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.จริยา วงศ์เตชธรรม

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ

รองศาสตราจารย์

รศ.จิรวัฒน์ ปานกลาง

รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.รังสรรค์ เมืองเหลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.โยธิน วงศ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วีระ เพ็งจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.แสงระวี บัวแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.เมธา คงพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ยศศิริ อาริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Asst. Prof. Harihara Ramamoorthy, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณสุวรรณา ยิ้มย่อง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

คุณณัฐชยา แย้มนาก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

คุณศุภกร สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

คุณสถิต ไพโรจน์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา