หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

แผนการเรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

-หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์รวมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, ระบบและวงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล

-เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและโปรเจคโดยนักศึกษาจะเริ่มทำโปรเจคทุกเทอมตั้งแต่ปี 2, โปรเจคปี 3 และโปรเจคปริญญานิพนธ์ในปี 4 (สำหรับแผนเชิงปฏิบัติการ)

-มีแผนการศึกษาสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ทำโปรเจคร่วมกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 เทอม

-มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และสหวิทยาการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-สายงานหลังเรียนจบเช่นบริษัทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, องค์กรด้านไอทีและธุรกิจบริการทางการแพทย์, ประกอบธุรกิจส่วนตัวและนักวิจัย

โครงสร้างหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 : ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพื้นฐานวิศวกรรม

ชั้นปีที่ 2 : ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วงจรไฟฟ้า, ระบบฝังตัวดิจิตอล

ชั้นปีที่ 3 : ศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, การออกวงจรรวมดิจิตอลและอนาล็อก, การประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าและวิทยาการข้อมูล ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้มาในการทำโปรเจคตามที่ตนเองถนัดทั้งสองภาคการศึกษา

 • ตัวอย่างโครงงานชั้นปีที่ 3 ในวิชา Electronic Circuit Application 1
 • ตัวอย่างโครงงานชั้นปีที่ 3 ในวิชา Electronic Circuit Application 2
 • ชั้นปีที่ 3 : ภาคฤดูร้อน ฝึกงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำในหรือต่างประเทศเป็นเวลา 2 เดือน

  ชั้นปีที่ 4 : ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแผนสหกิจศึกษาหรือทำปริญญานิพนธ์ (senior project) โดยจะมีวิชาเลือกเฉพาะทางทั้ง 4 กลุ่มให้เลือกเรียนตามความสนใจ

 • วิชาเลือกเฉพาะทาง
 • ชั้นปีที่ 4 : ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกเฉพาะทางทั้ง 4 กลุ่มได้ตามความสนใจ

 • ตัวอย่างโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : elec.kmitl.info@gmail.com

  แผนการศึกษา

  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาด้านต่าง ๆ