ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 หลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 2517 และย้ายมาจากที่ตั้งเดิมในวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีมาอยู่ที่ลาดกระบังรวมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเทคโนยีการเกษตร เป็นวิทยาเขตลาดกระบังของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตามนโยบายของรองศาสตราจารย์ โกศล เพ็ชร สุวรรณ์ คณบดีสมัยนั้น โดยแยกภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์มาจากภาควิชาโทรคมนาคม ในปีเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเปิดนิทรรศการวิชาการ “พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ” ครั้งแรกพร้อมกับทรงเปิดศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์

ในช่วงแรกภาควิชาฯ ยังใช้ตึกบริหารและวิจัย ร่วมกับภาควิชาโทรคมนาคมอยู่โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่ตึก B จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯได้แยกการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามหาบัณฑิตในปีพุทธศักราช 2541 โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2543 ภาควิชาฯได้เปิดสอนระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์” และได้เปิด “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์” ในปีพุทธศักราช 2548 ตามลำดับ

ทางด้านการวิจัยภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์เป็นสถานศึกษาแรกเริ่มของประเทศซึ่งมีการวิจัยทางด้านโซลาร์เซลล์ เลเซอร์และอุปกรณ์โซลิดสเตต ในปัจจุบันภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับแนวหน้าของประเทศ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในหลายๆสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีคณาจารย์จำนวน 30 คนและบุคลากรที่สนับสนุนงานด้านวิชาการจำนวน 5 คน อาจถือได้ว่าเป็นภาควิชาที่มีบุคคลากรและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันอย่างมาก และในปัจจุบันยังเป็นภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด (จากจำนวนอาจารย์และนักศึกษา) ในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นภาควิชาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาและการวิจัย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน
มุ่งมั่นให้การศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับสูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา
การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. เพื่อผลิต พัฒนางานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เพื่อให้การบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

แนวนโยบาย
1.ดำเนินการให้มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
2.ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
3. จัดดำเนินการให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาคารบี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ (+66)2-329-8344 โทรสาร (+66)2-329-8346
อีเมลล์ elec.kmitl.info@gmail.com
แผ่นที่ใน google map