ข้อมูลอาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ยศศิริ อาริยะกุล

Asst. Prof. Yossiri Ariyakul, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

yossiri.ar(at)kmitl.ac.th

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

M.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology

Ph.D. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology

ความเชี่ยวชาญ

- Olfactory Display

- Odor Sensing System

- Odor Source Localization

- FPGA and Embedded Systems

ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

[1] Y. Ariyakul, T. Nakamoto, T. Onodera, and K. Toko, “Simulation of sensor network for odor source localization using numerical optimization technique”, IEEJ Sensors and Micromachines (E) 2014, Papers of Technical Meeting on Chemical Sensor, pp. 7 - 11, Tokyo, Japan, May 2014

[2] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Improvement of odor blender using electromotic pumps and SAW atomizer for low-volatile scents”, IEEE SENSORS Journal, Vol. 13, No. 12, pp. 4918 – 4923, 2013

วารสารวิชาการระดับชาติ

[1] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Fundamental study of olfactory display using extremely small liquid pump and SAW atomizer”, Transactions of Virtual Reality Society of Japan, Vol. 15, No. 4, pp. 589 - 594, December 2010 (in Japanese)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

[1] S. Wisayataksin and Y. Ariyakul, “4-ary Odor-Shift Keying Using Multi-channel Olfactory Display”, International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), pp.144-147, Pattaya, Thailand, October 2019

[2] Y. Ariyakul and S. Wisayataksin, “Data Modulation Technique Using Concentration of Odor Molecules”, IEEE SENSORS 2018, pp. 40 - 43, New Delhi, India, October 2018

[3] Tongyoo and Y. Ariyakul, “FPGA-based Odor Classification System Using Principal Component Analysis”, The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST), Thailand, July 2018

[4] Y. Ariyakul, “Development of olfactory display using solenoid valves controlled atomization for high concentration scent emission”, International Conference on Artificial Reality and Telexistence & Eurographics Symposium on Virtual Environments (ICAT-EGVE) 2017, pp. 45 – 49, Adelaide, Australia, November 2017

[5] N. Ratchapakorn and Y. Ariyakul, “Development of a low-cost explosive vapor detector using metal oxide gas sensors”, The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2017, pp. 121 - 124, Bangkok, Thailand, November 2017

[6] Y. Ariyakul, P. Insom, P. Sangiamkulthavorn, and T. Nakamoto, “An introductory study on optimization algorithm to movable sensor network-based odor source localization”, International Conference on Chemical Sensors (ICCS) 2017, Barcelona, Spain, August 2017

[7] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Simulation of sensor network for odor source localization using optimization approach”, Digital Olfaction Society 2014, Tokyo, Japan, December 2014

[8] Y. Ariyakul, T. Nakamoto, T. Onodera, and K. Toko, “Fundamental study of sensor network for odor-source localization using optimization technique”, IUMRS-International Conference in Asia, Fukuoka, Japan, August 2014

[9] T. Nakamoto, K. Hashimoto, T. Aizawa, and Y. Ariyakul, “Multi-component olfactory display with a SAW atomizer and micropumps controlled by a tablet PC”, IEEE IFCS 2014, pp. 1 - 4, Taipei, Taiwan, May 2014

[10] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Movie with scents generated by olfactory display using SAW device and EO pumps”, ISOEN 2013, Daegu, Korea, July 2013

[11] Y. Ariyakul, T. Aizawa, and T. Nakamoto, “Visual-olfactory presentation system using a miniaturized olfactory display based on SAW streaming and electroosmotic pumps”, IEEE VR 2013, pp. 155 - 156, Orlando, Florida, United States, March 2013

[12] Y. Ariyakul, Y. Hosoda, and T. Nakamoto, “Improvement of odor blender using electroosmotic pumps and SAW atomizer for low-volatile scents”, IEEE SENSORS 2012, pp. 1025 - 1028, Taipei, Taiwan, October 2012

[13] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Improvement of olfactory display using electroosmotic pumps and a SAW device for VR application”, Proc. 21st Intl. Conf. on Artificial Reality and Telexistence (ICAT 2011), pp. 15 - 21, Osaka, Japan, November 2011

[14] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Olfactory display using a miniaturized pump and a SAW atomizer for presenting low-volatile scents”, IEEE VR 2011, pp. 195 - 196, Singapore, March 2011

[15] T. Nakamoto, M. Kinoshita, K. Murakami, and A. Yossiri, “Demonstration of improved olfactory display using rapidly-switching solenoid valves”, IEEE VR 2009, Research Demo, pp. 301 - 302, Lafayette, Louisiana, United States, March 2009

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

[1] K. Hashimoto, T. Aizawa, Y. Ariyakul, and T. Nakamoto, “Study of Tablet PC-compatible olfactory display using surface acoustic wave device”, IEEJ Annual Meeting 2014, Vol. 3, pp. 151, Aichi, Japan, March 2014 (in Japanese)

[2] T. Aizawa, K. Hashimoto, Y. Ariyakul, and T. Nakamoto, “Study of multi-component olfactory display with micro-pumps controlled by tablet PC”, IEEJ Annual Meeting 2014, Vol. 3, pp. 150, Aichi, Japan, March 2014 (in Japanese)

[3] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Fundamental study of sensor network for odor-source localization”, IEEJ Annual Meeting 2014, Vol. 3, pp. 154, Aichi, Japan, March 2014 (in Japanese)

[4] Y. Ariyakul, T. Aizawa, and T. Nakamoto, “Tiny olfactory display based on SAW streaming and electroosmosis”, IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, Vol. 133, No. 6, pp. 206 – 211, 2013

[5] Y. Ariyakul, T. Aizawa, and T. Nakamoto, “Visual-olfactory presentation system using tiny odor-presenting unit”, Interaction 2013, Information Processing Society of Japan, 3EXB-37, pp. 719 - 722, Tokyo, Japan, March 2013 (in Japanese)

[6] Y. Ariyakul, Y. Hosoda, and T. Nakamoto, “Study of odor presenting unit using micro liquid pump and surface acoustic wave device”, IEEJ Annual Meeting 2012, Vol. 3, pp. 198, Hiroshima, Japan, March 2012 (in Japanese)

[7] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Study of olfactory display using electro-osmotic pumps and SAW atomizer”, IEEJ Sensors and Micromachines (E) 2011, Papers of Technical Meeting on Chemical Sensor, pp. 71 - 75, Kanagawa, Japan, July 2011 (in Japanese)

[8] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Fundamental study of olfactory display using extremely small liquid pump and SAW device”, IEEJ Sensors and Micromachines (E) 2010, Papers of Technical Meeting on Chemical Sensor, pp. 1 - 5, Tokyo, Japan, June 2010 (in Japanese)

[9] Y. Ariyakul and T. Nakamoto, “Study of odor generator using extremely small liquid pump”, IEEJ Annual Meeting 2010, Vol. 3, pp. 211, Tokyo, Japan, March 2010 (in Japanese)

รางวัลและความสำเร็จระดับนานาชาติ

[1] US Patent Registration, Takamichi Nakamoto, Yossiri Ariyakul, “Odor generator”, Patent number: 9377786, Date of patent: Jun 28, 2016

[2] Selected as an alumnus of Tokyo Institute of Technology who graduated with absolutely outstanding doctoral thesis to receive Seiichi Tejima Memorial Award (1 out of 2 foreigners who were selected), Tejima Seiichi Commemorative Foundation, February 2015

[3] Awarded Postdoctoral Fellowship, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, October 2013

[4] Honorable Mention, The 21st International Conference on Artificial Reality and Telexistence, November 2011

[5] Received the Excellent Doctoral Student Award as an outstanding student amongst doctoral students in the five departments relating to electrical engineering of Tokyo Institute of Technology including Department of Electrical and Electronics Engineering, Department of Physical Electronics, Department of Communications and Integrated Systems, Department of Information Processing, and Department of Electronics and Applied Physics, April 2011

รางวัลระดับชาติ

[1] ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ตุลาคม 2015