วิชา Biosensors and Bioelectronics รหัสวิชา 01046665

แนวการเรียนการสอน

    Problem-based Learning

อาจารย์ผู้สอน

    ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนำ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนำ SAW เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก เซ็นเซอร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ เซ็นเซอร์แบบวงจรรวมและการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบ
The course covers the fundamental of the semiconductor sensor, semiconductor sensor technology, surface acoustic wave sensor, mechanical sensor, magnetic sensor, electromagnetic sensor, heat sensor, chemical sensor, biosensor, integrated circuit sensor and the techniques of interfacing the sensor to the system.