ยินดีต้อนรับ

KMITL_view

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เมนู “ข้อมูลภาควิชา” แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการศึกษา ข้อมูลบุคคลากร

เมนู “งานวิจัย” แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ บทความวิจัย และผลงานหรือโครงการวิจัยในแต่ละปี

เมนู “สารสนเทศนักศึกษา”  ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แสดงหัวข้อโปรเจก ข้อมูลที่นักศึกษาควรจะต้องทราบ ตลอดจนดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสารต่างๆ

เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษา” ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

เมนู “ติดต่อเรา” ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับทางภาควิชาฯ

เมนู “เว็ปไซด์เดิม”  ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับกรณีต้องการหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในเว็ปไซด์เดิมของภาควิชาฯ