ยินดีต้อนรับ

KMITL_view

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เมนู “ข้อมูลภาควิชา” แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการศึกษา ข้อมูลบุคคลากร

เมนู “งานวิจัย” แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ บทความวิจัย และผลงานหรือโครงการวิจัยในแต่ละปี

เมนู “สารสนเทศนักศึกษา”  ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แสดงหัวข้อโปรเจก ข้อมูลที่นักศึกษาควรจะต้องทราบ ตลอดจนดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสารต่างๆ

เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษา” ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

เมนู “ติดต่อเรา” ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับทางภาควิชาฯ

เมนู “เว็ปไซด์เดิม”  ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับกรณีต้องการหาข้อมูลจากฐานข้อมูลในเว็ปไซด์เดิมของภาควิชาฯ

ประกาศ “การส่งปริญญานิพนธ์ ชั้นปี 3 และ ปี 4 (Project)”

การส่งปริญญานิพนธ์ ชั้นปี 3 และ ปี 4 (Project) ปีการศีกษา 2557

ให้นักศึกษาส่ง

1. เล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม

2. แผ่นซีดี ไฟล์ ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น

3.  แผ่นซีดี ไฟล์ เฉพาะ บทคัดย่อ และ ABSTRACT ของปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น

4. คู่มือการเขียนรายงาน  download

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

cd

เยี่ยมชมโรงงาน Maxim Integrated

ขอเชิญชวน อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สนใจเยี่ยมชมโรงงาน Maxim Integrated นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดระยอง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
สนใจติดต่อที่ ธุรการภาควิชาฯ บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
maxim1

maxim2

maxim3