ประกาศจากภาควิชา
    [Hot] ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
    [Hot] ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์รวมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, ระบบและวงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และสหวิทยาการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิชาเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง (ฉบับ พ.ศ.2566)

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อย่างลึกซึ้ง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายโทรคมนาคม การประมวลผลสัญญาณสำหรับการสื่อสาร ระบบสื่อสารไร้สาย ไปจนถึงการออกแบบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการป้องกันประเทศ และอื่นๆ

ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิชาเรียน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เรียนอะไร

แนะนำวิชาเรียน

Artificial Neural Network Theory

หลักการพื้นฐานของโครงข่ายประสาท และการคำนวณแบบอ่อนในด้านคุณสมบัติ ชนิด ข้อดีและข้อเสีย ได้ถูกนำเสนอ เซลประสาทและระบบประสาททางชีวภาพถูกกล่าว หลายๆแบบจำลองของนิวรอล โครงข่ายแบบชั้นเดียว และแบบหลายชั้น โครงข่ายแบบฟีดฟอร์เวิร์ด และฟีดแบ็ค แอสโซซิเอทีฟเมมโมรี ได้ถูกอธิบาย และการเรียนรู้แบบต่างๆ (แบบมีการสอนและไม่มีการสอน) ได้ถูกอธิบายเช่น การเรียนรู้แบบเดลตา แบ็คพรอบพาเกชั่น คอมเพตทีทีฟ เฮปเบียน คอนเท็น แอสเดรสเซเบิล รีเอนฟอร์สเมนต์ รีเคอเรนต์ แอคติเวชันฟังก์ชัน (ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน) ได้ถูกอธิบายในหลายรูปแบบโครงข่าย เช่น เรเดียลเบซิส เวฟเลท รวมทั้งทฤษฎีอแด็ปทีฟเรโซแนนท์ การประยุกต์ใช้งานของนิวรอลได้ถูกยกตัวอย่าง [อ่านต่อ]

Electric Circuit Analysis 1 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

วิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด การวิเคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิชั่น อุปกรณ์เก็บพลังงาน ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนำ วงจรRCและRL วงจรลำดับที่สอง การวิเคราะห์ ทรานเซียน การกระตุ้นแบบซายนูซอยด์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์สถานะทรงตัวของไฟสลับ การคำนวณกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง วิธีปรับแก้ตัวประกอบกำลัง วงจรสามเฟส [อ่านต่อ]

Biosensors & Bioelectronics

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาปี 3 และ 4 ที่สนใจงานทางด้านเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับข้อมูลทางชีวภาพ เรียนเนื้อหาทั่วไปและศึกษาการใช้ python ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์โควิด เป็น problem-based learning โดยมีโจทย์ที่ท้าทายในปัจจุบันให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ [อ่านต่อ]

ภาพประกอบจาก www.mddionline.com

Optoelectronics อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาปี 3 และ 4 ที่สนใจงานทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง พฤติกรรมของแสง ความสัมพันธ์หน่วยการวัดรังสีและการวัดแสง แหล่งกำเนิดรังสี ไดโอดแปล่งแสง เลเซอร์ การประยุกต์ใช้งานเลเซฮร์ ตัวตรวจจับรังสี [อ่านต่อ]

ภาพประกอบจาก https://www.nai-group.com/optical-fiber-technology-how-it-works

กิจกรรมของภาควิชา

K-Engineering Project Day 2022

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมงานโปรเจคเดย์ 2022 ณ.หอประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยโปรเจคที่ได้รับการคัดเลือกเข้าจัดแสดงมี 2 หัวข้อคือ เครื่องวัดแรงกดฝ่าเท้าสำหรับการวิเคราะห์หัวเข่า ของนศ.ชั้นปีที่ 4 นายกษิดิ์เดช กอวิวัฒนาการ และนายบุณยวีร์ ศิริมหา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ โปรเจคที่สองเป็นวงจรเร่งประมวลผลการขุดเหรียญคริปโตบน FPGA โดย นายสุนทร ศรีรักษา และ นายเศวตร สุจิตรัตนันท์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณ นอกจากนี้ยังมีผลงานสหกิจศึกษาของนางสาวขนิษฐา ฟองสูงเนิน จากระบบตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครือข่ายสื่อสาร RS-485 โดยมีอาจารย์นิเทศคือ ผศ.ดร.รังสรรค์ เมืองเหลือ [อ่านต่อ]

การทดลองทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเรียนออนไลน์

ในช่วงที่นักศึกษาต้องทำการเรียนจากที่บ้าน สิ่งหนึ่งที่ท้าทายการเรียนการสอนคือการทดลองทางวิศวกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งการจำลองการทำงานบน Simulator ไม่สามารถทดแทนได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยความสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกภาคปฏิบัติ จึงมีโครงการส่งอุปกรณ์ทดลองประกอบไปด้วย บอร์ดทดลอง, ออสซิสโลสโคปแบบ USB, แหล่งจ่ายไฟตรงขนาดเล็กและเครื่องกำเนิดสัญญาณไปให้กับนักศึกษาที่บ้านเพื่อทำการทดลองและฝึกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีการเรียนรู้การใช้งานผ่าน Microsoft Team ในวิชาการทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่านต่อ]

งานเปิดบ้านวิศวะลาดกระบัง Open Academic World of Engineering 2020

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาแก่นักเรียนม.ปลายและบุคคลทั่วไป เช่น Flip dot Display Panel, วงจร AI บน FPGA, กระดานหมากรุกอัจฉริยะ , Lora Monitoring, RTU, Simbox และโปรแกรมแปลงอักษรเบลล์เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อีกทั้งยังเปิดห้องแลปให้นักศึกษาได้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน โดยในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เราเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์อนาล็อกและดิจิตอลรวมไปถึงการออกแบบซอฟแวร์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ฝังตัวอัจฉริยะ [อ่านต่อ]

โครงงานสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางตอนบน

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีพ.ศ.2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จากโครงงานแอปพลิเคชันอ่านค่าอุณหภูมิจาก Thermal Sense ผ่าน NFC ซึ่งเป็นโครงงานที่นักศึกษาได้ทำในขณะที่เข้าฝึกงานกับทางบริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [อ่านต่อ]

อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของแสดงความยินดีกับ นางสาว ณรวี อัศวกิจธนานนท์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ จากภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการชนะเลิศรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ [อ่านต่อ]

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย Electronics-Gear ครั้งที่ 1

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์ Electronics-Gear ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ.ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะแนวการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนสอบ TCAS ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมาก โดยมีน้อง ๆ ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ งานนี้นอกจากจะได้รับความรู้และฝึกความถนัดทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพจากพี่ ๆ วิศวะอิเล็กทรอนิกส์ลาดกระบัง [อ่านต่อ]

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ชั้นปีเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเกียวกับวิชาเรียนและข้อมูลด้านงานวิจัยของคณาจารย์สำหรับภาคการศึกษาใหม่ ณ.ห้องประชุมภาควิชาชั้น 3 อาคารบี ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยในการนี้ทางบริษัท Rohm Integrated System (Thailand) Co.ltd, บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแนะนำบริษัทและตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาที่ ชนะเลิศในโครงการแข่งขันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ [อ่านต่อ]

โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าทำการนิเทศงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 คนเข้าทำการฝึกงานกับสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจำนวน 8 แห่ง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ประกอบไปด้วย บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัมมิท อีเล็คทรอนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [อ่านต่อ]

แนะนำภาควิชา

อาคารภาควิชา

ห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมนักศึกษา

งานเลี้ยงปีใหม่

งานที่จัดขึ้นหลังจากเปิดเรียนวันแรกในปีใหม่นั้น มีการกินเลี้ยง จับสลากของขวัญ แจกของรางวัลมากมาย

RC Night

งานเลี้ยงอำลารุ่นที่กำลังจะจบไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ให้รุ่นพี่ได้รำลึกถึงความหลังกับบรรยากาศเก่า ๆ โดยรวม

สัมมนาอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างจิตสาธารณะต่อสังคม รวมถึงมีการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรวมถึงการพบปะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

กีฬาภาควิชา

การแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรวมถึงสุขภาพของนักศึกษา

E-GEAR CAMP

ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมปลายได้รู้จักกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์